Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie

Pierwsze wzmianki na temat powstania OSP Karolew to okres międzywojenny - rok 1935. Właściciel Karolewa - Karol Graeve powołał do życia Straż Pożarną w Karolewie. W składzie pierwszego Zarządu Straży Pożarnej w Karolewie przewodzili kowale: Józef Tadeusz oraz maszynista lokomobili Józef Goździewicz, naczelnikiem był również kowal - Antoni Kuliński. Straż Pożarna w Karolewie na posiadała na wyposażeniu konną, ręczną sikawkę, którą do pożarów najczęściej wyjeżdżali Franciszek Olbrzymek, Michał Mołczyński - fuszpani hrabiny. Pierwsze wyposażenie to tylko podręczny sprzęt gaśniczy, umundurowanie, z którym poszczególni członkowie przybywali na alarm. Sprzęt ten przechowywany był w powozowni na terenie obecnej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po wojnie, w roku 1947, do Straży w Karolewie przekazano pompę ręczną o wydajności 400 litrów. W tym okresie pompę przewożono na przyczepie lub samochodem Lublin. W 1960 roku przydzielono do Straży Pożarnej w Karolewie motopompę "POLONIA" o wydajności 400 l/min. Członkiem straży był Kazimierz Walczewski, a naczelnikiem Antoni Hojny. Pierwsza remiza znajdowała się na terenie Gospodarstwa - późniejszy teren zakładu budowlano - remontowego i funkcjonowała tam do roku 1969. W dniu 6 stycznia 1969 roku została przekształcona z OSP w Karolewie w Zakładową Ochotnicza Straż Pożarną działającą przy Kombinacie PGR w Karolewie na terenie Centralnej Bazy Mechanizacji. Prezesem został wybrany ówczesny kierownik dh Kazimierz Kornatowski, a naczelnikiem Jan Malinski.

W grudniu 1969 r. w Karolewie spłonął doszczętnie pałac i wszystkie dokumenty na temat działalności OSP w Karolewie.

Okres od 1969 do 1998 roku to nowy rozdział w historii OSP Karolew. Jest to okres funkcjonowania jednostki zakładowej na terenie CBM Karolew. Pierwsza remiza to garaże. 12 marca 1974 jednostce przydzielono samochód Żuk GLM, który w roku 1985 został przekazany do innej jednostki zakładowej w Zalesiu. Strażacy z Karolewa odnoszą w tym okresie sukcesy w zawodach sportowo – pożarniczych, zorganizowanych przez Zjednoczenie PGR, zajmując czołowe miejsca. W 1984 roku został przekazany Jednostce OSP w Karolewie nowy samochód STAR - 200 GBM 2,5/8 zabudowany do celów pożarniczych w Osinach. 19 września 1987 roku oddano do użytku nowo wybudowaną remizę z dwoma boksami garażowymi i zapleczem socjalnym wybudowaną w rekordowym tempie - 56 dni, przy dużym zaangażowaniu dyrektora Kombinatu PGR w Karolewie Jana Ratajczaka oraz kierownika CBM, a zarazem prezesa OSP w Karolewie, Andrzeja Dudkiewicza. Koszty budowy remizy poniósł kombinat PGR w Karolewie przy wsparciu PZU. W 1992 roku utworzono pierwszą drużynę młodzieżową męską i z roku na rok wzrastała ilość młodzieżowych drużyn pożarniczych. W roku 1998 w zawodach brało udział 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych, które w tym czasie zajmują 17 razy I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy i rejonu.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes - dh Grzegorz Marszałek
 • Wiceprezes - dh Tadeusz Maśliński
 • Wiceprezes, Naczelnik - dh Dariusz Płuciniczak
 • Z-ca naczelnika - dh Marek Maśliński
 • Sekretarz - dh Bogdan Krakowiak
 • Skarbnik - dh Zygmunt Klonowski
 • Gospodarz - dh Henryk Adamczak
 • Kronikarz - dh Maria Maślińska
 • Członek zarządu - dh Stanisław Figielek

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody i sprzęt gaśniczy:

 • samochód Star GBA (rok prod. 2004)
 • samochód Lublin GLM (rok prod. 1998)
 • 4 aparaty ochrony dróg oddechowych
 • piła do cięcia betonu i stali
 • pompa pływająca
 • agregat prądotwórczy
 • piła spalinowa do drewna
 • zestaw medyczny PSP-R1

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka została włączona 4 września 2001 roku Decyzją Nr XV/21/KSRG Komendanta Głównego PSP.