Historia

Stowarzyszenie "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002r. Nr 147, poz. 1229 jednolity tekst ze zm.). Związek może posiadać terenowe jednostki organizacyjne - oddziały, zgodnie z podziałem administracyjnym państwa.

W ramach reorganizacji administracyjnej państwa od stycznia 1999r. zaczęły działalność nowe ogniwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Zarządy Powiatowe. Tak też się stało na terenie powiatu gostyńskiego. W dniu 10 grudnia 1998r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie tworzonego Tymczasowego Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Zarząd ten utworzono z członków z terenu powiatu gostyńskiego będących członkami Zarządu Wojewódzkiego w Lesznie oraz przedstawicieli delegowanych przez Zarządy MG, Gminne.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Zarząd Powiatowy ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Prezes - dh Zdzisław Zimny
 2. V-ce Prezes - dh Antoni Baksalary
 3. V-ce Prezes - dh Włodzimierz Kulski
 4. Sekretarz - dh Michał Pohl
 5. Członek Prezydium - dh Eugeniusz Bindrowski
 6. Członek Prezydium - dh Stanisław Berus
 7. Członek Prezydium - dh Stanisław Snela
 8. Członek Zarządu - dh Andrzej Szwarczyński
 9. Członek Zarządu - dh Jerzy Woźniakowski
 10. Członek Zarządu - dh Aleksander Dechnik
 11. Członek Zarządu - dh Czesław Kowalewski
 12. Członek Zarządu - dh Witold Wojtkowiak
 13. Członek Zarządu - dh Czesław Witek
 14. Członek Zarządu - dh Józef Kluczyk

Powiatową Komisję Rewizyjną tworzyli:

 1. Przewodniczący - dh Grzegorz Marszałek
 2. Członek - dh Marian Radecki
 3. Członek - dh Stanisław Mak
 4. Członek - dh Stanisław Michalak
 5. Członek - dh Jerzy Gołąbek
 6. Członek - dh Władysław Przybył
 7. Członek - dh Kazimierz Machowiak

Zarząd Powiatowy jako najważniejsze zadania do realizacji przyjął:

 1. Współdziałanie z władzami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami i stowarzyszeniami oraz jednostkami gospodarczymi w zakresie realizacji statutowych Związku,
 2. Integrację środowiska strażackiego na szczeblu powiatu,
 3. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną.

Tymczasowy Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Gostyniu działał do 15 września 2001r., kiedy to odbył się I Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, na którym wybrano nowe władze Związku.